เข้าสู่ระบบ
ชื่อบัญชีผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ปีขึ้นทะเบียน :
ชนิดพืช : ข้าว
  มันสำปะหลัง
  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
 
เอกสารประกอบการใช้ระบบ
แบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ 3 ชนิด ปี 2553/54
ขั้นตอนการดำเนินงานระบบขึ้นทะเบียนการปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี 2553/54
Power Point ประกอบชี้แจงการใช้ระบบงาน
ดาวน์โหลดโปรแกรมประมวลผลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล
แบบคำร้องขอใบรับรองกรณีสุญหาย
แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ขึ้นทะเบียน
รายงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
© 2010 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension   จำนวนผู้ใช้ Online : 0 คน